SOUS s.r.o.

STAVBY, OPRAVY A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o.

Certifikáty ISO

 

 Politika integrovaného systému managementu

Vedení společnosti si plně uvědomuje, že  kvalita, minimální negativní dopad na životního prostředí, prevence vzniků úrazů a bezpečnost práce všech zaměstnanců při provádění podnikatelské činnosti jsou podmínkou úspěšného působení společnosti na stavebním trhu. Vedení společnosti přijalo Integrovanou politiku a zavázalo k jejímu plnění všechny zaměstnance firmy.

 V souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 vytvořit, dokumentovat, uplatňovat, udržovat a zlepšovat integrovaný systém managementu kvality, environmentálního managementu a managementu BOZP pro dosažení maximální spokojenosti zákazníků s produkty společnosti Stavby, opravy a údržba silnic s.r.o.

V rámci systému managementu kvality:

  •  Vedení společnosti se ztotožňuje s principy neustálého zdokonalování řízení všech procesů ovlivňujících kvalitu v celé společnosti a s požadavky neustálého zlepšování efektivnosti integrovaného systému managementu.
  • Zabezpečení kvality produktů společnosti je úkolem všech zaměstnanců společnosti, kteří řídí, provádějí a ověřují činnosti ovlivňující kvalitu.
  •  Hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníků stále se zlepšujícími produkty v oblasti provádění vodorovného dopravního značení.
  •  Aktivní spoluprací s dodavateli chce společnost zvyšovat kvalitu jimi dodávaných produktů.
  •  Vedení společnosti zajistí podmínky pro další rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců a jejich pracovních podmínek tak, aby tito byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky integrovaného systému managementu.

V rámci ochrany životního prostředí se společnost zavazuje:

  •  Být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, ke kterým se organizace zavázala, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům.
  •  Identifikovat a pravidelně přezkoumávat environmentální aspekty svých činností, které mají nebo mohou mít významné dopady na životní prostředí.
  •  Zajistit potřebné personální, materiálové a informační zdroje pro udržování a neustálé zlepšování systému ochrany životního prostředí a prevenci znečišťování.

V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se společnost zavazuje:

  •  Plnit aplikovatelné požadavky právních předpisů a dalších požadavků, k nimž se organizace zavázala a které se vztahují k nebezpečím v oblasti BOZP.
  •  Identifikovat nebezpečí, hodnotit a řídit rizika v oblasti BOZP včetně jejich průběžného hodnocení a prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví.

Zajistit potřebné zdroje pro udržování a neustálé zlepšování řízení a výkonnosti organizace systému managementu BOZP a snižovaní nebezpečí a rizik v oblasti BOZP.